කොරෝනා නිසා ඇපල් සමාගමේ ජංගම දුරකථන සැපයුම සීමා වෙයි

නව කොරෝනා වෛරසය චීනයට ඇති කළ බලපෑම හේතුවෙන් සිය සමාගමේ ජංගම දුරකථන ආදායමට බලපෑම් එල්ල විය හැකි බව ඇපල් සමාගම

Read more