රට බෙදෙන, බෞද්ධයින් පන්නන උතුරේ කොන්දේසි 13 මෙන්න

මහවැලි සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය යටතේ රජය මගින් උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල කෙරෙන සිංහල ජනාවාසකරණය නවතා දැමීමත්, එම පළාත්වල ස්ථාපිතව ඇති සියලු

Read more