ෆේස්බුක් තුළ හැසිරීම පවත්වාගන්නා අයුරු ලාංකික ප්‍රධානියෙකු ප්‍රථමවරට සිංහලෙන් හෙළි කරයි

‍ෆේස්බුක් සමාජ ජාලය සම්බන්ධයෙන් සමාජය තුළ පවතින මිත්‍යාමත සහ සත්‍ය තත්වය පිළිබඳවත්, පුද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීමත්, යහපත් ඩිජිටල් පුරවැසියෙකු ලෙස

Read more