ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය ආරම්භ කිරීම 31දා

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය හා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සන්ධාන ගතවීම සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වූ දීර්ඝ සාකච්ඡා වට ප්‍රමාණයකින් පසු දෙපාර්ශවය එකඟතාවයකට

Read more