ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය පිහිටුවයි – පක්ෂ 17ක් සන්ධානයට

ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ශ‍්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප‍්‍රමුඛ දේශපාලන පක්ෂ 17ක සහභාගීත්වයෙන් පිහිටුවනු ලබන ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන

Read more

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය ආරම්භ කිරීම 31දා

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය හා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සන්ධාන ගතවීම සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වූ දීර්ඝ සාකච්ඡා වට ප්‍රමාණයකින් පසු දෙපාර්ශවය එකඟතාවයකට

Read more