රජයේ විධායක නිලධාරීන්ට දෙන්න ගිය රු. 15000ක දීමනාව අත්හිටුවයි

රජයේ විධායක සේවා ඝනයේ නිලධාරීන්ට ජනවාරි 1 දින සිට ලබා දීමට නියමිතව තිබූ රු.15,000ක දීමනාව තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට 2020 ජනවාරි 2 රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා මේ බව රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයක් මගින් රජයේ සියළු අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් ඇතුලු ප්‍රධානීන්නට දන්වා තිබෙනවා.

Rivira Ads