,

එජාපය ප්‍රමුඛ සන්ධානය මහමැතිවරණයට එන ලකුණ තීන්දුයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ ජාතික සමගි ජනබල වේගය සන්ධානය ඉදිරි මහ මැතිවරණය සඳහා හංසයා ලකුණින් තරග කිරිමට තීරණය කළ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නවීන් දිසානායක ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

Rivira Ads