දේශපාලන

“විසුරුවා හැරි පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැඳවන්නේ නෑ” – විපක්ෂයේ ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයටත් ජනපතිගෙන් පිළිතුරු

විසුරුවා හැර ඇති පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැඳවන ලෙස ඉල්ලමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙත විපක්ෂයේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂවල නායකයන්ගේ අත්සනින් අප්‍රේල් 26 දිනැතිව යොමු කළ ලිපියට ජනාධිපතිවරයා විසින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා හරහා අප්‍රේල් 30 දින පිළිතුරු ලිපියක් යවා ඇත.

එම ලිපිය මගින් ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කර ඇත්තේ විසුරුවා හැර ඇති පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැඳවිය නොහැකි බවයි. එම ලිපිය මගින් ජනාධිපතිවරයා කියා ඇත්තේ ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවේ 70(7)ට අනුකූලව කටයුතු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ද මතුවී නොමැති බවයි.

හිටපු විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස වෙත යොමු කර ඇති සම්පූර්ණ ලිපිය පහතින්.

“ගරු ප්‍රේමදාස මැතිතුමනි,

විපක්ෂයේ ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශය.

ඔබ විසින් 2020-04-26 දින ඉහත මැයෙන් ඉදිරිපත් කළ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂවල නායකයින්ගේ අදහස් හා අදාළ ප්‍රකාශය හා සබැඳේ.

එම ප්‍රකාශය අනුව නිරීක්ෂණය වන්නේ ප්‍රකාශයට අත්සන් තබා ඇති පාර්ශ්වයන් මැතිවරණය පැවැත්වීම අවශ්‍ය නොවන බවත්, කොවිඩ්-19 වෛරසය තුළ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය, සමාජ සුරක්ෂිතතාවය හා සුභසාධනයට උපරිම ලෙස සමස්ත රාජය තන්ත්‍රයම යොමු වී ඇති මේ අවස්ථාවේ පටු දේශපාලන ක්‍රියාවලියක නිරත වන බවත්, කොවිඩ්-19 රෝග නිවාරණය හා අදාළ කටයුතු වල නිරත වන සෞඛ්‍ය හා අනෙකුත් රාජ්‍ය සේවා, ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලීසිය හා පෞද්ගලික අංශයේ දැඩි පරිත්‍යාගශීලි කාර්යභාරය අගය නොකිරිමත් බව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් මත දන්වනු කැමැත්තෙමි.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තවදුරටත් අවධාරණය කරනුයේ පාර්ලිමේන්තුව විසිරීම එහි වසර 5ක කාලය අවසන්වීම තුළ හෝ ජනාධිපතිවරයා විසින් විසුරුවන අවස්ථාවක සිදුවන බවත්, ඒ අනුව 2020 මාර්තු මස 02 වන දින අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර අති බවත්ය.

එම විසුරුවා හැරීම ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ප්‍රකාශනයට අත්සන් කර ඇති සියලු පාර්ශ්වයන් පිළිගැනීමෙන් ද ඉහත සඳහන් විසුරුවා හැරීමේ නිවේදනයේ වලංගුභාවය තහවුරු වන බව දන්වන ලෙස මා වෙත නියෝග කර ඇත.

විසුරුවා හැර ඇති පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැඳවිය නොහැකි බවත්, 2020-03-02 වන දින අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රකාශයට පත්කළ විසුරුවා හැරීමේ නිවේදනය අනුව 2020-04-25 දින මැතිවරණය පැවැත්විය යුතු බවත්, ඉන්පසු මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් 2020-06-20 දින මැතිවරණය පැවැත්විය යුතු බවත් නිවේදනය කර ඇති බව දන්වන ලෙස ද මා වෙත උපදෙස් ලැබී ඇත.

තවද, ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවේ 70(7) අනුකූලව කටයුතු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් මතුවී නොමැති බවද අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඔබ වෙත දන්වන ලෙස මා වෙත නියෝග කර ඇත.

මෙයට – විශ්වාසී, පී.බී. ජයසුන්දර, ජනාධිපති ලේකම්”

Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top