2020 මහමැතිවරණ ප්‍රතිඵල

ගාල්ල, අම්බලන්ගොඩ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

2020 මහමැතිවරණයේ තවත් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් නිකුත් වී තිබෙනවා. ඒ අනුව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අම්බලන්ගොඩ ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා

  • SLPP (පොහොට්ටුව) – 39,142 – 74.73%
  • SJB (දුරකතනය) – 8,202 – 15.66%
  • JJB (මාලිමාව) – 2,321 – 4.43%
  • UNP (අලියා) – 1,242 – 2.37%
  • OPPP (කොඩිය) – 519 – 0.99%
  • වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 52,375
  • ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 3,115
  • ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 55,498
  • ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 76,150
Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top