2020 මහමැතිවරණ ප්‍රතිඵල

මාතර, දෙණියාය නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

2020 මහමැතිවරණයේ තවත් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් නිකුත් වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙණියාය ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා

  • SLPP (පොහොට්ටුව) – 51,681 – 72.66%
  • SJB (දුරකතනය) – 11,619 – 16.34%
  • JJB (මාලිමාව) – 4,332 – 6.09%
  • UNP (අලියා) – 1,783 – 2.51%
  • වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 71,125
  • ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 5,405
  • ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 76,530
  • ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 101,219
Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top