එක රටක් – එක නීතියක් යනු කුමක් ද?

(RIVIRA.LK, 2020 අගෝස්තු 22 පස්වරු 04.03ට) එක රටක, එක නීතියක් හෙවත් නෛතික සමරූපතාවක් තිබීම මෙයින් අදහස් කෙරේ. එනම් යම් නිශ්චිතදේශසීමාවක් සහිත, ස්ථිර ජනතාවක් සහ වෙනත් ස්වෛරීය රාජ්‍යයන් සමග සබඳතා පවත්වා ගත හැකි රජයක් සහිත භූමියක් තුළ ජීවත් වන සියලු ජනතාවට අදාළව ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ එකම නීති ක්‍රමයක් බවයි. එවිට නීතිය ඉතා පැහැදිළි හා උත්තරීතර ස්වභාවයකින් … Continue reading එක රටක් – එක නීතියක් යනු කුමක් ද?