කොවිඩ්-19

Live Blog: ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය මිලියනයකට සිදුව ඇති කොරෝනා මරණ ගණන 05 දක්වා ඉහළට

(RIVIRA.LK, මෙම වාර්තාව යාවත්කාලීන වන වාර්තාවකි) 

කොවිඩ්-19 වෛරසයේ පැතිරීමත් සමග දෛනිකව වාර්තා වන නව ආසාදිතයින් පහළින් යාවත්කාලීන වේ. නවතම තොරතුරු පළමුවෙන් ඇත.

මෙතෙක් තත්වය

 • සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන - 22,501
 • සුවය ලැබූ සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන - 16,226
 • සමස්ත මරණ ගණන - 107
 • සක්‍රීය ආසාදිතයින් ගණන - 6,168
 • සමස්ත පීසීආර් පරීක්ෂණ ගණන - 802,832
 • ජනගහණය මිලියනයකට ආසාදිතයින් ගණන - 1,051
 • ජනගහණය මිලියනයකට පීසීආර් ගණන - 37,515
 • ජනගහණය මිලියනයකට මරණ ගණන - 05
 • දැනට සුවය ලබා ඇති අනුපාතය - 72.11%
 • මරණ අනුපාතය - 0.47%

දෙවන රැල්ලේ තොරතුරු (කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ දත්ත අනුව)

 • බ්‍රැන්ඩික්ස් හා පෑලියගොඩ පොකුර - 18,963
 • (බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුර - 3,059)
 • (පෑලියගොඩ පොකුර - 16,372)
 • ඉහත පොකුරු දෙකට අදාළව සුවය ලැබූ පිරිස - 12,793
 • විදේශයන්ගේ සිට පැමිණි ශ්‍රී ලාංකිකයින් - 109
 • විදේශයන්ගේ සිට පැමිණි විදේශිකයින් - 41
 • දෙවන රැල්ලට අදාළ මරණ ගණන - 94
 • මරණ අනුපාතය - 0.49%
 • නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන තුළ සිටින පිරිස - 5,088

නොවැම්බර් 27 – පස්වරු 11.30 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 473
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 410
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 08

නොවැම්බර් 26 – පස්වරු 11.30 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 559
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 369
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 03

නොවැම්බර් 25 – පස්වරු 11.00 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 502
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 485
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 02

නොවැම්බර් 24 – පස්වරු 11.00 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 458
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 465
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 04

නොවැම්බර් 23 – පස්වරු 11.00 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 337
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 428
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 03

නොවැම්බර් 22 – පස්වරු 10.15 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 400
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 479
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 04

නොවැම්බර් 21 – පස්වරු 11.45 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 491
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 319
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 09

නොවැම්බර් 20 – පස්වරු 08.30 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 439
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 368
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 01

නොවැම්බර් 19 – පස්වරු 11.30 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 439
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 316
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 04

නොවැම්බර් 18 – පස්වරු 10.15 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 327
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 377
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 03

නොවැම්බර් 17 – පස්වරු 10.30 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 401
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 404
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 05

නොවැම්බර් 16 – පස්වරු 10.30 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 387
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 311
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 03

නොවැම්බර් 15 – පස්වරු 10.45 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 704
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 171
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 05

නොවැම්බර් 14 – පස්වරු 09.45 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 392
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 293
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 00

නොවැම්බර් 13 – පස්වරු 10.30 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 468
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 378
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 05

නොවැම්බර් 12 – පස්වරු 10.30 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 373
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 470
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 02

නොවැම්බර් 11 – පස්වරු 10.00 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 635
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 646
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 05

නොවැම්බර් 10 – පස්වරු 10.15 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 430
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 657
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 05

නොවැම්බර් 09 – පස්වරු 11.15 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 356
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 595
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 01

නොවැම්බර් 08 – පස්වරු 11.15 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 510
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 562
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 01

නොවැම්බර් 07 – පස්වරු 11.15 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 449
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 537
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 04

නොවැම්බර් 06 – පස්වරු 11.15 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 400
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 563
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 01

නොවැම්බර් 05 – පස්වරු 11.15 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 383
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 765
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 05

නොවැම්බර් 04 – පස්වරු 11.15 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 443
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 277
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 01

නොවැම්බර් 03 – පස්වරු 11.15 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 409
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 332
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 02

නොවැම්බර් 02 – පස්වරු 11.15 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 275
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 344
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 00

නොවැම්බර් 01 – පස්වරු 11.15 වනවිට මෙසේය,

 • දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන - 397
 • දිනය තුළ රෝහල්වලින් පිටවූ ගණන - 506
 • දිනය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන - 01
Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top