,

අපේ ජන බල පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය අතුරලියේ රතන හිමියන්ට

අපේ ජන බල පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය සඳහා පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන් එම පක්ෂය විසින් පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පුජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමි ගේ නම සහිත ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීම සඳහා යැවූ බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

Rivira Ads