කොවිඩ්-19

කුඩා වස්කඩුව බටහිර හුදකලා කරයි

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කළුතර උතුර පොලිස් බලප්‍රදේශයේ කුඩා වස්කඩුව බටහිර කොටස ජුලි 05 වැනි දින හුදකලා කර ඇති අතර රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කොළොන්න පොලිස් බලප්‍රදේශයේ දාපනේ ප්‍රදේශය ජුලි 05 වැනි දින සිට හුදකලා බවින් මුදා හැර තිබෙනවා.

Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top