පොහොට්ටුවට ඉතිහාසගත විශිෂ්ඨ ජයක්, සමස්ත නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මෙන්න

(RIVIRA.LK, 2020 අගෝස්තු 07 පෙරවරු 05.43ට) 9 වැනි පාර්ලිමේන්තුව සඳහා සභිකයින් 225ක් තෝරාපත් කර ගැනීම සඳහා 2020 අගෝස්තු 05 දින

Read more

නිමල් බදුල්ලෙන් පෙරට, මනාප ප්‍රතිඵල මෙන්න

2020 මහමැතිවරණයේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් මනාප ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව නීතිඥ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම මනාප ලාභියා

Read more

තොන්ඩා නුවරඑළියෙන් පෙරට, මනාප ප්‍රතිඵල මෙන්න

2020 මහමැතිවරණයේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් මනාප ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ජීවන් තොන්ඩමණ් දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම මනාප ලාභියා වේ. මේ අතර

Read more

කනක කෑගල්ලෙන් පෙරට, මනාප ප්‍රතිඵල මෙන්න

2020 මහමැතිවරණයේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් මනාප ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව කනක හේරත් දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම මනාප ලාභියා වේ. මේ අතර

Read more

දිස්ත්‍රික් පදනමින් තෝරා ගන්නා සභිකයින් 196න් 128ක්ම පොහොට්ටුවට, සමස්ත දිස්ත්‍රික් ප්‍රතිඵලය මෙන්ම

(RIVIRA.LK, 2020 අගෝස්තු 07 පෙරවරු 03.14ට) 2020 මහ මැතිවරණයේ දී ඒ ඒ දේශපාලන පක්ෂ තරඟ කළ දිස්ත්‍රික්කවලින්, එක් එක් පක්ෂය

Read more

ජනක මාතලෙන් පෙරට, මනාප ප්‍රතිඵල මෙන්න

2020 මහමැතිවරණයේ මාතලේ දිස්ත්‍රික් මනාප ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම මනාප ලාභියා වේ. මේ

Read more

පොළොන්නරුවෙන් මෛත්‍රී පෙරමුණට, මනාප ප්‍රතිඵල මෙන්න

2020 මහමැතිවරණයේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් මනාප ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම මනාප ලාභියා වේ.

Read more

ගාල්ලෙන් රමේෂ් පෙරමුණට, මනාප ප්‍රතිඵල මෙන්න

2020 මහමැතිවරණයේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් මනාප ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම මනාප ලාභියා වේ. මේ

Read more

මාතරින් නිපුණ පෙරමුණට, මනාප ප්‍රතිඵල මෙන්න

2020 මහමැතිවරණයේ මාතර දිස්ත්‍රික් මනාප ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව නිපුණ රණවක දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම මනාප ලාභියා වේ. මේ අතර

Read more

ගාල්ල, කරන්දෙණිය නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

2020 මහමැතිවරණයේ තවත් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් නිකුත් වී තිබෙනවා. ඒ අනුව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කරන්දෙනිය ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

Read more