,

රිවිර.lk මාධ්‍ය වගකීම ඉටු කිරීමට පියවර ගනී

රිවිර.lk මාධ්‍ය ආයතනය වෙත බොහෝ තොරතුරු ලැබෙමින් පවතී. එහෙත් වසංගත තත්වයක දී මාධ්‍ය ආයතන විසින් වාර්තා කරන තොරතුරු පිළිබඳ නිසි

Read more

රට සුරකින රාජ්‍ය සේවයක් සඳහා මේ ඇතිද?

පසුගිය සතිය උණුසුම් කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය සේවයයි. අල්ලසට දූෂණයට කප් ගැසූ රාජ්‍ය සේවයක් බවට නිතර චෝදනා එල්ල වූ ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය

Read more