,

කොවිඩ්-19 කොරෝනා වෛරසය වැළඳුනු පළමු ශ්‍රී ලාංකිකයා ඉතාලියෙන්

කොවිඩ්-19 කොරෝනා වෛරසය වැළඳුනු පළමු ශ්‍රී ලාංකිකයා ඉතාලියෙන් වාර්තා වී ඇති බව ඉතාලියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නිවේදනය කර සිටී. පරීක්ෂණ

Read more