,

අනුරගේ “අපේක්ෂාවේ උදානය” ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ජනගත කෙරේ

ජාතික ජනබලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක, ජවිපෙ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය “අපේක්ෂාවේ උදානය” නමින් ජනගත කිරීම අද (26)

Read more